Värt att veta


Inklinometermätning av jordrörelser

Mätningen inleds med att ett inklinometerrör (ett slankt plaströr med invändiga spår) borras ned i jord. Rörets nederdel förankras ordentligt i fast botten, gärna berg. Eftersom röret är slankt så kommer det att följa jordens rörelser, det är dock av största vikt att rörspetsen är fixerad i planläge. Med inklinometer mäts lutningen i röret på olika nivåer och genom att plotta den uppmätta lutningen på olika nivåer erhålls rörets horisontalläge (eller geometri om man så föredrar). Genom upprepade mätningar kan förändringar över tiden mätas och en deformationsbild plottas. Mätningarna kan göras både manuellt och automatiskt.

matn_jord

Inklinometermätning i betongpålar

Kan detta verkligen vara möjligt? Jovisst går det bra, det är inte knepigare än att man gjuter in ett spårat inklinometerrör i samband med tillverkning av pålen. På så vis kan man mäta pålens rakhet och även dess vridning. Man har dessutom möjlighet att mäta deformationer som uppkommit i pålen efter slagning, exempelvis på grund av jordförskjutning från instabilitet eller närliggande pålslagning.
inkl i påle

Inklinometermätning i foderrör och stålpålar (rakhetsmätning).

Den utrustning som vi använder vid rakhetsmätning av foderrör och pålar är Geometriks manuella inklinometer INGVAR II och vår nydesignade rakhetsmätare RT-1. Den främsta skillnaden mellan instrumenten är att den manuella inklinometern orienteras med stänger, RT-1 orienteras med ett specialbyggt gyro, i övrigt är mätprincipen densamma.

 

Instrumenten mäter lutningen från lodlinjen i två riktningar med 90 graders vinkel mellan varandra med hjälp av två st accelerometrar.För att centrera instrumenten används olika typer av slädar. Slädens funktion är att säkra att inklinometern vid mätning är parallell med rörets/pålens centrumlinje.

 

Vid mätning mäts lutningen i röret/pålet vid varje mätdjup. Vid rakhetsmätning beräknas sedan den radiella avvikelsen från en tänkt rät linje från ö.k. påle till dess spets, varefter pilhöjd och krökningsradie beräknas. Redovisning sker sedan i diagramform med information angående minsta krökningsradie för aktuell knäcklängd.

rakhet_mat

Kan man montera inklinometerröret direkt på sponten?

Javisst, det går alldeles utmärkt. Man använder då ett stålrör som svetsas till sponten, i detta monteras sedan ett inklinometerrör. Ibland finns dessa stålrör tillgängliga från annan aktivitet, exempelvis jetgrouting eller dubb. För att gjuta fast inklinometerröret i stålröret används lämpligen en blandning av enbart cement och vatten. Vid montering av inklinometerröret på sponten ges information om spontens rörelser även under markytan, vilket annars är svårt att mäta. 
Inkl på spont

Vad är det för skillnad på manuell och automatisk inklinometermätning?

Vid manuell inklinometermätning nedförs ett instrument i inklinometerröret av en operatör. Mätning görs normalt på varje halvmeter och man får av de flesta instrument på marknaden mätning i x- och y-axel vid samma tillfälle.

Vid automatisk inklinometermätning nedförs inklinometergivare och fixeras på olika nivåer. Man får bättre noggrannhet på mätningarna ju tätare inklinometrarna placeras. Normalt brukar inklinometrarna placeras c/c 2m. Inklinometrarna ansluts till dataloggrar som automatiskt sparar inklinometrarnas mätvärden och sedan överför mätningarna till en webbsida.

Vad är för- och nackdelar med manuell respektive automatisk mätning?

Manuell mätning i spårade rör ger normalt mycket bra noggrannhet eftersom man mäter på så många punkter längs röret (var 0,5e meter), noggrannheten blir ca +-2mm på markytan i ett 20m djupt rör. Nackdelen är att det blir dyrt, och i princip omöjligt, att mäta med täta intervall. Om man exempelvis vill mäta var 15e minut i 10 stycken inklinometerrör vid en pålning så är automatiska givare det givna valet. Det innebär ingen merkostnad att mäta med täta intervall då de automatiska givarna väl är installerade, eftersom registreringen sker helt automatiskt. Systemet med de automatiska inklinometrarna kan även skicka larm då gränsvärden uppnåtts.
aut_matn

Vad är viktigt att tänka på vid montering av inklinometerrör?

Det är viktigt att röret monteras på ett bra sätt. Väldigt ofta är foderrörsborrning det bästa alternativet för att skapa det utrymme i jorden där röret kan monteras. Vid foderrörsborrning i jord borras ett foderrör av stål ned till fast botten, efter att foderröret tömts förs inklinometerröret ned i foderröret. För att fixera inklinometerröret i jorden så fylls hålrummet mellan inklinometerrör och foderrör med en blandning av cement och bentonit.  Man bör eftersträva att egenskaperna på cement/bentonitblandningen så långt som mycket liknar den omgivande jorden, recept på detta kan tillhandahållas av Geometrik. Efter att blandningen fyllts i demonteras foderröret, det är mycket viktigt att foderröret inte vrids vid demonteringen då detta kan skada inklinometerröret. Man skall även tillse att inklinometerrörens spår hamnar i den avsedda mätriktningen. Se även SGFs Rapport 2:2006.

borrn_inkl

Vilken typ av rör bör man använda?

Vi rekommenderar varmt att man använder invändigt spårade inklinometerrör av plast. Med dessa löper inklinometerns hjul i de invändiga spåren och man är på så sätt garanterad att mätningen sker i spårens riktning. Är man osäker på om röret, och därmed spåren, vridit sig under installationen, så kan vi kontrollera detta med en torsionsmätning där vi mäter spårens riktning längs hela rörets längd.
inkl_ror