Deformationskabel

Deformationskabel är ett instrument som används för att övervaka deformation av jord och strukturer som dammar, tunnlar, väggar och byggnader. Helt automatiserat mätinstrument uppbyggd på en kedja av segment med MEMS-accelerometrar, som mäter deformationer i horisontalled och vertikalled i 360 x 360 graders mätområde. Deformationskabel är därav ett ypperligt verktyg för att mäta konvergens i tunnelsektioner.


Givarna kan även kopplas till våra loggrar för automatisk mätning och redovisning online i vårt webbsystem.