Vår terminologi


 • Ackumulation miljö
  Nettoökning per tidsenhet av mängden av ett material (mängden inflöde minskat med mängden utflöde).
 • Akvifär hydrogeologi
  Grundvattenförande geologisk formation, t ex ett sandlager, en sandstensformation eller en sprickzon i berggrunden. Läs mer
 • Aluminium miljö
  Aluminium är ett av våra grundämnen. Normalt ingår den i olika kemiska föreningar. Vid låga pH-värden (försurning) löses dock aluminium ut och kan ge förgiftningsskador på bl a växtrötter.
 • Ammoniak miljö
  En vattenlöslig gas som används i många rengöringsmedel. Är i koncentrerad form starkt frätande kan ge och skador på ögon och andningsorgan. Bidrar även till eutrofiering (övergödning) av sjöar och vattendrag.
 • Anfang bergteknik
  Punkt i en tunnelprofil där en lodrät vägg börjar välvas. Efter tyska Anfang=början. Även generellt: upplag för ett valv.
 • Ansättning bergteknik, geoteknik
  Inledande moment i borrning som ger borrkronan fäste. Ett vanligare ord är "påhugg".
 • Aromatiska lösningsmedel miljö
  Svårnedbrytbara lösningsmedel, aromatiska kolväten. Kolväteföreningar som är mycket hälsofarliga och kan ge upphov till cancer och nervskador. Finns bl a i lösningsmedel, bensin och färger.
 • Arsenik miljö
  Ett grundämne som är mycket giftigt. Man använder arsenik bl a för impregnering av trä. Kända toxiska effekter är bl a: hudirritation, hudcancer, ev även lungcancer, neurologiska störningar, missbildningar hos djur. Är genotoxisk. Ej livsnödvändig.
 • Avläsningsinstrument bergteknik
  Instrument för avläsning av mätvärde. Kan vara analogt eller digitalt. Läs mer
 • Begränsningslistan miljö
  En lista från Kemikalieinspektionen på kemiska produkter som är förbjudna eller vars användning är inskränkt.
 • Bekämpningsmedel, biocider miljö
  Ämnen som ska förebygga eller förhindra angrepp av sjukdomar, mikroorganismer och insekter på växter, djur och material.
 • Bergart bergteknik
  Mineralaaggregat av viss varierande sammansättning och struktur. Indelas efter bildningssätt i sedimentära, magmatiska och metamorfa bergarter.
 • Bergbult bergteknik
  Bult för förankring i fastberg. T ex ingjutet armeringsjärn (stål), diverse expander- eller svällande bulttyper.
 • Bergförstärkning bergteknik
  Förstärkning avsedd att bära en del av bergmassan eller genom samverkan öka bergmassans egen bärförmåga.
 • Berggrund bergteknik
  Jordskorpans fasta del (till skillnad från lösa jordlager).
 • Bergmassa bergteknik
  Tekniskt enhetlig volym berg, som kan rymma olika bergarter, strukturer och grundvatten.
 • Bergmekanik bergteknik
  Läran om bergmassans mekaniska egenskaper, särskilt deformation, hållfasthet och stabilitet.
 • Bergskärning bergteknik
  Konstgjort snitt i öppen dag genom berg, för t ex byggnad, järnväg eller väg.
 • Bergsprängning bergteknik
  Sprängning av berg med sprängämne i borrhål. man skiljer mellan tunnelsprängning där berget är inspänt på tre sidor och pallsprängning med inspänning på mindre än två sidor.
 • Bergspänning bergteknik
  Den spänning som råder i bergmassan. Mäts i enheten för tryck: pascal (Pa).
 • Bergspänningsmätning bergteknik
  Mätning av spänning i berg. t ex i borrhål med spräckning eller genom mätning av töjning vid friborrning.
 • Bergteknik bergteknik
  Läran om bergbrytning och byggande i berg.
 • Berlinerspont geoteknik
  Spont bestående av borrade eller slagna stålprofiler med utfackning av trä, plåt eller sprutbetong emellan. Utfackningen utförs etappvis under schaktningen. Läs mer
 • Bioackumulering miljö
  Ansamling av ett eller flera ämnen i kroppen. D v s ämnen utsöndras ej utan lagras upp, framförallt i kroppens fettvävnad. Detta är vanligt när det gäller många miljö- och hälsofarliga ämnen där ackumuleringen efterhand kan ge upphov till förgiftningsskad
 • Biologiskt nedbrytbart miljö
  Betyder att ett ämne på naturlig väg kan brytas ned till andra ämnen och härmed mista sin ursprungliga funktion. Ger dock ingen garanti för att ämnet inte är miljöfarligt.
 • Block geoteknik
  "Jordkorn", som inte passerar en sikt med maskvidden 200 mm.
 • Bly miljö
  Ett av våra grundämnen. Det är även en farlig tungmetall. Kända toxiska effekter är bl a: blodkroppsbildning, störningar av centrala nervsystemet. Är genotoxisk. Ej livsnödvändig.
 • Boltometer bergteknik
  Utrustning som sänder stöt- och sinusvåg genom en bergbult. Ger en anvisning om bultens längd och ingjutningens kvalitet.
 • Borrkax bergteknik
  Uppspolat material från borrning i jord eller berg.
 • Borrkrona bergteknik
  Främre del av borr försedd med skär eller stift av hårdmetall, diamant e. d. Det finns ihåliga B. för provtagning.
 • Borrkärna bergteknik
  Cylindrisk kropp av t ex jord eller berg erhållen vid borrning med ihålig borrkrona och kärnrör.
 • Borrnacke bergteknik
  Borrens bakre del som överför rörelse från borrmaskin.
 • Borrsträng, borrstång bergteknik
  Del av borr mellan borrnacke och borrkrona. kan variera i längd från någon meter upp till tusentals meter. Detta gäller borrsträng. En sådan består vid topphammarborrning av ett antal ihopskarvade borrstänger.
 • Brott allmänt
  Överskridande av hållfastheten i material som följd av belastning, t ex, tryck, drag eller skjuvning.
 • Brottvillkor allmänt
  Villkor för att brott ska inträffa. T. ex. Mohr_Coulumb eller Hoek-Brown.
 • CFC miljö
  (Chlorinated Flouride Carbons) Klorfluorkarboner är ett exempel på ämnen som innehåller klor, fluor och kol och som bryter ned ozonskiktet i stratosfären när de i gasform sprids i luften från olika produkter eller processer. De medverkar även till växthus
 • Datalogger geoteknik
  Utrustning för lagring av data, oftast elektronisk. Kan vara fast monterad på mätutrustning eller anslutas vid behov. Läs mer
 • Densitet allmänt
  Kvot mellan massa och volym. t ex g/cm3=ton/m3.
 • Dioxiner miljö
  Klorföreningar. Finns 210 st olika varav ett dussintal är mycket giftiga. Dioxiner kan t ex bildas vid sopförbränning, klorblekning och av avgaser.
 • Emisson miljö
  Spridning av ämne eller energi till omgivningen, utsläpp av t ex en förorening.
 • Erosion geoteknik
  Det slitage på jordens yta (berg eller jord) som orsakas av naturens krafter, t.ex. vind, strömmande vatten, glaciärer i rörelse. Bildar material för jord.
 • Extensometer bergteknik
  Mätinstrument som mäter avståndsförändring mellan två punkter t ex bergblock eller valvanfang i byggnader. Avläses med tidsintervall för att mäta rörelse i berg. Läs mer
 • Farligt avfall miljö
  Vad som är farligt avfall finns definierat med beteckningar enligt EWC. Det är till exempel spillolja, färg-, lack- och limavfall, avfall som innehåller asbest, bekämpningsmedel eller lösningsmedel, tungmetaller, stoft och slagg från rökgasrening, avfall
 • Flamskyddsmedel miljö
  Olika medel som används för att tyger etc ska bli mindre lättantändliga. Många av dessa medel innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen som t ex klorföreningar.
 • Flyktiga organiska ämnen, VOC miljö
  Benämning på en mängd olika föreningar. I kategorin ingår de flesta kolväten (HC). De avges vid ofullständig förbränning av fossilt bränsle - i flygsammanhang framför allt då motorn går på lägre varv och temperaturen i motorns brännkammare är låg. I kateg
 • Flödesgivare geoteknik
  Givare för att mäta t ex vattenflöde. t ex en elektromagnetisk givare. Läs mer
 • Foderrör allmänt
  Rör, ofta stål, som borras ned i jord och berg.
 • Formaldehyd, formalin miljö
  En färglös gas som bl a används som konserveringsmedel t ex i lim, lack, rengöringsmedel, färg etc. Är klassat som allergi- och cancerframkallande.
 • Fosfat miljö
  Salt av fosforsyra. Är ett närsalt som används i bl a tvättmedel där det fungerar som avhärdare, mjukgörare och smutsbärare. Kan bidra till övergödning av sjöar och vattendrag. I reningsverken renas dock avloppsvattnet från fosfater.
 • Fosfor miljö
  Ett grundämne samt ett viktigt näringsämne. Ingår i cellerna hos både växter och djur. Fosfor är nödvändigt för många av de reaktioner som sker inom organismerna. Ingår ofta i gödselmedel. Vid för höga gödselgivor riskerar dock näringsämnena att lakas ut
 • Fossila bränslen miljö
  Bränslen som bildas av resterna av miljontals år gamla växt- och djurdelar. Hit hör olja, kol och gas. Innehåller svavel vilket medför att de, vid förbränning, bidrar till försurning. Dessa naturresurser finns inte i oändlig mängd utan kommer att ta slut
 • Fotokemisk miljö
  Process, reaktion etc. som framkallas genom absorption av solstrålning.
 • Friktionsjord geoteknik
  Jord vars mekaniska egenskaper bestäms av glidmotstånd mellan kornen i jorden.
 • Friktionskoefficient allmänt
  Kvoten mellan normalkraften och friktionskraften, varierar med materialet.
 • Ftalater miljö
  Organiska föreningar som används bl a som mjukgörare i viss plast (främst PVC). Svårnedbrytbara.
 • Förnyelsebart material/ (natur)resurs miljö
  Ett material som av naturen kan processas i naturens kretslopp med en tidslängd som anses överblickbar. Processen innebär att råvaran återkommande kan hämtas i vissa mängder från naturen, om naturens förutsättningar inte ändras. Exempel är biomassa i form
 • Förorening miljö
  Ämne, vanligen restprodukt, som spritts så mycket i ett annat ämne eller system att användbarheten förändrats i oönskad riktning
 • Förskärning bergteknik
  Bergskärning (se denne) som utförs som öppen schakt för att kunna påbörja en tunnel.
 • Försurning miljö
  En kemisk reaktion som innebär att pH- värdet i sjöar, grundvatten och mark sjunker under inverkan av salpetersyra, som bildas ur kväveoxider, och svavelsyra, som bildas ur svaveldioxid. Markförsurningen ger indirekta effekter på vegetationen, medan det s
 • Galleri bergteknik
  Se Takort.
 • Genotoxisk miljö
  Giftig för arvsmassan.
 • Geofysik bergteknik
  1 Läran om fysikaliska egenskaper hos Jorden och dess atmosfär. 2 Mätning av jordens fysikaliska egenskaper för att erhålla jorddjup och bergmassans egenskaper.
 • Geologi allmänt
  Läran om bergs och jords ursprung och bildningssätt.
 • Geoteknik geoteknik
  Läran om jords och bergs tekniska egenskaper och dess tillämpning vid bygge i berg och anläggning.
 • GMO miljö
  Genetiskt modifierad organism. Egenskaper förändras hos växter, djur och bakterier genom genteknik, det vill säga att arvsmassa flyttas från en organism till en annan. Anledningen är att man vill göra ändringar, som till exempel att skapa bättre motstånds
 • Grundtryck geoteknik
  Det tryck som t ex en byggnad ger på underliggande jord eller berg.
 • Grundvatten allmänt
  Det vatten som finns i jordlagren eller i porer eller sprickor i bergmassan. Läs mer
 • Grundvattennivå geoteknik
  Nivå hos akvifär vid rådande atmosfärtryck. tex den nivå som mäts i ett borrhål i jord.
 • Grundvattenpejl miljö
  Mätinstrument för kontroll av grundvattennivå. Vanligen ett graderat mätband med ingjutna ledare. När mätbandets ände kommer i kontakt med vattenytan sluts en elektrisk krets och en signal ljuder, ofta såväl optiskt (lampa) som akustiskt (högtalare). Läs mer
 • Grundvattentrycknivå geoteknik
  Nivå hos sluten akvifär vid rådande atmosfärtryck. tex den nivå som mäts i ett borrhål, vanligen i berg eller vid borrning genom lera.
 • Grus geoteknik
  1 Jordpartiklar med kornstorlek 2-20 mm. 2 Jordart bestående av minst 40% grus.
 • Gränsvärden miljö
  Gränsvärden är fastställda högsta tillåtna värden för till exempel föroreningar i luft eller i livsmedel.
 • GW-pejl miljö
  Se Grundvattenpejl.
 • Herbicid miljö
  Samlingsnamn på bekämpningsmedel mot växter.
 • Horisontalspänning allmänt
  Spänning med horisontell riktning i t ex berg- eller jordmassa.
 • Hydraulisk spräckning bergteknik
  Metod att med hydrauliskt tryck bilda sprickor i berg. används vid brunnsborrning för att öka brunnens vattenmängd. används även för bergspänningsmätning.
 • Hållbar utveckling miljö
  Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. (Brundtlandkommissionen, FN 1987) Begreppet innefattar ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter och alla ska v
 • Hängande pendel allmänt
  Mätinstrument för att att mäta lutningen i exempelvis en vägg eller dammkropp, kan även användas för att mäta horisontalförskjutning. Ett vajerfäste monteras överst på sträckan man vill mäta, en tyngd håller vajern sträckt. Vid en lutningsförändring paral Läs mer
 • Hängande pendel, inverterad allmänt
  Likt hängande pendel, dock med skillnaden att vajern fixeras i botten. Vajern sträcks genom att en flytkropp är fäst i dess övre ände, flytkroppen vilar i ett vätskefyllt kärl med vattentät genomföring för vajern. Läs mer
 • Indikator miljö
  En indikator är en mätbar företeelse som indikerar eller visar tillståndet hos ett större system. Lavar på träd kan till exempel vara en indikator på luftkvalitet.
 • Injektering bergteknik
  Metod för tätning av jord eller sprickor i berg genom att pumpa in t ex cementbruk, polymerer el liknande i borrhål. Även för berg- eller jordförstärkning.
 • Inklinometer geoteknik
  Instrument för mätning av rörelser och lutning i t ex borrhål i berg eller i rör i jordmaterial,t ex en damm eller vägbank. Kan även användas för mätning på spont. Läs mer
 • Inklinometerrör geoteknik
  Rör i vilket monteras en eller flera inklinometrar. Läs mer
 • Insekticider miljö
  Samlingsnamn på bekämpningsmedel mot insekter.
 • Inversionsskikt miljö
  Det skikt som bildas mellan varm och kall luft och som fungerar som ett lock vilket t ex kan medföra att avgaser och andra luftföroreningar "stängs in". Inversionsskikt uppkommer vid vissa typer av väderlek och kan i städer ge upphov till mycket dålig luf
 • Irreversibel process miljö
  En process som inte är omvändbar. Exempel på sådan är att utrota en djurart.
 • Joniserande strålning miljö
  Strålning som kommer från ett radioaktivt ämne.
 • Jordart geoteknik
  Beteckning på jord med vissa egenskaper avseende sammansättningen eller bildningssättet. t ex morän, lera, sand, grus, torv (organisk jordart).
 • Jordmekanik geoteknik
  Läran om jordarters och jordskelettets mekaniska egenskaper, särskilt hållfasthet och sambandet mellan belastning och deformation.
 • Jordspikning geoteknik
  Metod för förstärkning av jord. 1 slagna vinkelstål. 2 injekterad stålkärna. jfr bergbult.
 • Jordtryck geoteknik
  Det horisontella tryck som råder i jord mot en spont eller stödmur eller annan mur t ex en grundmur. Läs mer
 • Jordtryck, aktivt geoteknik
  Bildas bakom en stödkonstruktion som rör sig så mycket från jordmassan att denna kommer i aktivt brottillstånd.
 • Jordtryck, passivt geoteknik
  Bildas bakom en stödkonstruktion som rör sig så mycket emot jordmassan att denna kommer i passivt brottillstånd.
 • Jordtryck, vilo geoteknik
  Bildas bakom en orörlig stödkonstruktion och innebär att jordmassan inte befinner sig i brottillstånd.
 • Jordtrycksdosa geoteknik
  Givare för mätning av jordtryck. Läs mer
 • Kadmium miljö
  Ett grundämne och en giftig tungmetall som kan ge förgiftningsskador redan i små doser. Kadmium lagras i njurarna och kan ge upphov till nerv- och lungskador, skelettförändringar med mera. Finns bl a i vissa batterier. Är genotoxisk. Ej livsnödvändig.
 • Kalcium, kalk miljö
  Ett grundämne och näringsämne. Viktigt för både växter, djur och människor där det ingår som en viktig beståndsdel cellerna. Underlättar dessutom växternas näringsupptag från marken genom att förbättra markstrukturen.
 • Kapillär stighöjd geoteknik
  I jord fungerar porutrymmet som kapillärer som han ge upphov till stigning av vatten över grundvattenytan.
 • Katalysator miljö
  Ett ämne som deltar i en kemisk process utan att själv förbrukas.
 • Klor miljö
  Ett grundämne som är mycket reaktivt, d v s det bildar mycket lätt föreningar med andra ämnen. Många av de föreningar som bildas är giftiga (se även dioxiner) och bryts ned mycket långsamt. Klor ingår bl a i vissa blek-, lösnings- och desinfektionsmedel.
 • Klorerade lösningsmedel miljö
  Lösningsmedel som innehåller klorföreningar. Används bl a vid kemtvätt, färg- och fläckborttagning. Reningsverken klarar ej av att bryta ned dessa klorföreningar vilka dessutom lagras i organismer och kan vara cancerframkallande.
 • Kohesion allmänt
  Materials inre sammanhållning p.g.a. attraktionskraft mellan molekyler och atomer.
 • Kohesionsjord allmänt
  Jord där skjuvhållfastheten huvudsakligen byggs upp av kohesion. t ex lera och torv.
 • Koldioxid, CO2 miljö
  En färg- och luktfri gas. Bildas vid förbränning av alla fossila bränslen. Koldioxid är också en viktig komponent i det naturliga kretsloppet - det frigörs i utandningsluften hos djur och tas upp i växternas fotosyntes. Koldioxiden bildar ett skikt runt j
 • Koloxid, kolmonoxid miljö
  En mycket giftig färg- och luktfri gas som bildas vid ofullständig förbränning, t ex i bilmotorer.
 • Kolväten miljö
  Samlingsnamn på kemiska föreningar som innehåller kol och väte. Vissa kan vara miljö- och hälsovådliga.
 • Konduktivitet miljö
  Ett materials elektriska ledningsförmåga. En vattenlösnings konduktivitet eller specifika ledningsförmåga beror på dess innehåll av lösta joner, vilket är viktigt såväl rent kemiskt, då det avgör hur olika ämnen kan uppträda i vattnet, som biologiskt efte
 • Konduktivitetsgivare miljö
  Givare för mätning av konduktivitet. Läs mer
 • Konvergens allmänt
  Vid bergbyggande: Föremål som närmar sig varandra, t ex två bergväggar.
 • Konvergensgivare allmänt
  Givare för mätning av konvergens, t ex en tejpextensometer. Läs mer
 • Kornstorlek geoteknik
  Storhet för beskrivning av (t ex mineral)korns utsträckning. Kan vara korn i jord (mäts med sikt) såväl som i berg (mäts med skalstock i lupp eller mikroskop).
 • Kornstorlekskurva geoteknik
  Kurva som visar kornstorleksfördelningen i ett siktat jordprov. Visar i regel kumulerad frekvens i %.
 • Kraft geoteknik
  Grundläggande fysikalisk storhet, definierad som massan x accelerationen, mäts i N(Newton).
 • Kreosot miljö
  En tjärliknande blandning av ett hundratal olika ämnen. Vissa ingående ämnen är miljö- och hälsovådliga. Kreosot används till impregnering av trä.
 • Kretslopp miljö
  Ständigt pågående rörelse i (ungefär) cirkelformig bana. Här: cirkulära flöden av material i naturen eller i teknosfären. Ordet kretslopp kan användas i positiv bemärkelse där kretslopp i teknosfären syftar till att minska resursberoende och minska risker
 • Krom miljö
  Ett grundämne och en giftig tungmetall. Används bl a till impregnering, garvning och i vissa legeringar. Krom fungerar även som ett spårämne, d v s i små doser är det essentiellt (livsnödvändigt) för biologiskt liv. Kända toxiska effekter är bl.a: hudskad
 • Kvicksilver miljö
  Ett grundämne och en giftig tungmetall. Finns bl a i vissa batterier och termometrar. Kända toxiska effekter är bl.a: påverkan på hjärnan. Är genotoxisk. Ej livsnödvändig.
 • Kväveoxider, NOX miljö
  Ett samlingsbegrepp för olika föreningar av syre och kväve. De bildas vid all förbränning genom att den höga temperaturen och trycket får luftens kväve och syre att reagera med varandra.
 • Kärnborrning bergteknik
  Borrmetod där en kärna av berg (eller jord) provtas med ihålig borrkrona och s.k. kärnrör, som kan vara enkelt, dubbelt eller tredubbelt.
 • Last geoteknik
  Belastning (Tillskottsspänning) på t ex jord orsakad av en konstruktion, t ex pelare, platta, fordon, varor.
 • Lastcell geoteknik
  Givare för mätning av last i exempelvis olika byggnadsverk. Se även stagkraftgivare. Läs mer
 • LCA, Livscykelanalys miljö
  Ett sätt att räkna ut en produkts miljöpåverkan under dess livstid från råvara till avfall. Man beräknar användning av naturresurser och energi, inklusive transporter, vid produktion osv. Olika metoder att värdera dessa faktorer kan dock ge väldigt olika
 • Ler geoteknik
  Jordpartiklar med kornstorlek mindre än 0,002 mm.
 • Lera geoteknik
  Jordart bestående av minst 20% ler.
 • Lermineral geoteknik
  Mineral som bildar lerpartiklar. t ex klorit, hydroglimmer, kaolin, smektit.
 • Ljuslod miljö
  Se Grundvattenpejl.
 • Logger allmänt
  Se Datalogger.
 • Massa allmänt
  Grundläggande fysikalisk storhet, mäts i kg (kilogram).
 • Miljökvalitetsnormer, MKN miljö
  Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om vissa lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett visst geografiskt avgränsat område, till exempel en sjö eller hela landet. Än så länge finns det endast fastställda miljökvalitetsnorm
 • Morän geoteknik
  Jordart transporterad i eller under en glaciär. Innehåller en jämn fördelning av många kornstorlekar, i motsats till t.ex. sand som i huvudsak består av fraktionen sand.
 • Näringsämnen miljö
  I miljövetenskaplig kontext menas ämnena kväve och fosfor som alla växter behöver för att leva och växa. De fungerar och används som gödningsmedel vilket är den främsta orsaken till eutrofiering (övergöding) i hav och sjöar.
 • Organiska föreningar miljö
  Alla kemiska föreningar som innehåller grundämnet kol. Dessutom innehåller de ofta syre, väte och kväve.
 • Ozon miljö
  En kemisk förening som bildas genom att kväveoxider, s k NOXer, reagerar med syre. NOXer i sin tur bildas vid all slags förbränning. Den idag största källan till NOXer är bilarnas avgaser. Omvandlingen av NOX till ozon är speciellt stor vid intensiv solst
 • Ozonskikt miljö
  Finns i den övre atmosfären. Skyddar jorden mot alltför hög ultraviolett strålning (UV-strålning). Ozon bryts ned av kloret i CFC-föreningar (freoner) vilket medför att UV-instrålningen mot jorden ökar. Detta i sin tur kan ge upphov till hud- och ögonsjuk
 • Packning geoteknik
  1 Begrepp för att ange en friktionsjords lagringstäthet, fasthet. 2 Arbetet att packa jord för att öka dess fasthet.
 • PAH miljö
  (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) Polyaromatiska kolväten, en typ av ämnen som bildas vid förbränning av fossila bränslen, och som är cancerframkallande och kan ge genetiska skador.
 • PCB miljö
  Ett numera förbjudet miljögift som består av klorerade kolväten. PCB finns dock kvar i bl a gamla isoleringsmaterial. PCB anrikas, lagras upp, i fettvävnaden hos framförallt vattenlevande djur hos vilka PCB bl a kan ge skador på fortplantningsförmågan.
 • Pesticid miljö
  Samlingsnamn för bekämpningsmedel mot skadedjur.
 • pH miljö
  Ett mått som visar på surhetsgraden i en lösning. pH-värdet varierar mellan 0 och 14 där pH = 7 räknas som neutralt, mindre än 7 = surt och högre än 7 = basiskt. Måttet avser egentligen mängden vätejoner i lösningen, där ökad halt ger ett lägre pH-värde.
 • Porgas geoteknik
  Gas, t ex atmosfärisk luft i porer i jord.
 • Porositet geoteknik
  Kvoten mellan porvolym och totalvolymen i en viss mängd jord.
 • Portryck geoteknik
  Det tryck som porvattnet utövar, i friktionsjord ofta = hydrostatiska trycket. Läs mer
 • Portrycksgivare geoteknik
  Tryckgivare som anpassats för mätning i portrycksspets. Givaren är försedd med en kanyl som penetrerar ett gummimembran i portrycksspetsen, varpå trycket i portrycksspetsen leds in till tryckgivarens membran. Läs mer
 • Portrycksspets geoteknik
  Filterspets mättad med vatten, vilket ställer sig i tryckjämvikt med omgivande porvatten. Används tillsammans med portrycksgivare för att mäta portryck, men kan även användas för porvattenprovtagning. Läs mer
 • Porvatten geoteknik
  Det vatten som finns i porerna i jord.
 • Porvolym geoteknik
  Den samlade volym av porer (håligheter) i tex jord.
 • Provbelastning, dynamisk geoteknik
  Mätning eller verifiering av pålars bärförmåga med fallhejare och registrering av stötvågen i pålen. Sondering är inte provbelastning.
 • Provbelastning, statisk geoteknik
  Mätning eller verifering av pålars eller dragstags bärförmåga genom applicering av statisk last, oftast med domkraft.
 • Provgrop geoteknik
  Grop i jord för undersökning av jordlagrens sammansättning, en grundläggnings utförande och kondition, provtagning mm.
 • PVC, Polyvinylklorid miljö
  Plast som bl a innehåller klor. Används främst i golvmattor, vinyltapeter och plaströr. Vid förbränning bildas dels saltsyra, dels klorerade kolväten som i sin tur kan ge upphov till dioxiner.
 • Påslag bergteknik
  Tunnelpåslag. 1 den lodräta bergytan där man påbörjar tunneldrivning. även själva början av arbetsprocessen.
 • Radioaktiva ämnen miljö
  Ämnen som ger upphov till joniserande strålning när de sönderfaller.
 • Radium miljö
  Ett grundämne som när det sönderfaller ger upphov till radioaktiv strålning.
 • Radon miljö
  En färg- och luktfri gas som i sig inte utgör någon större hälsofara. När radonet sönderfaller bildas däremot s k "radondöttrar" som avger alfastrålning. Denna strålning kan, om man inandas alfapartiklarna, skada lungvävnaden och på sikt ge upphov till ca
 • Rakhetsmätning geoteknik
  Mätning av avvikelse från rak linje i t ex borrhål eller foderrör. Läs mer
 • Rakhetsmätning, pålar geoteknik
  Mätning av avvikelse från rak linje i pålar vilket kan användas för beräkning av bärförmåga. Läs mer
 • Ras geoteknik
  Brant rörelse av jord- eller bergmaterial där jord- och bergpartiklarna rör sig huvudsakligen fritt från varandra.
 • Recipient miljö
  Mottagare. Termen används bl a för vattendrag som tar emot renat avloppsvatten.
 • Redox miljö
  Kemiskt fenomen vid vilket oxidationstalen hos atomer förändras. Vanligtvis sker detta genom att en eller flera elektroner förflyttas från en atom till en annan. Oxidation är det fenomen varvid en atom, molekyl eller jon avger en eller flera elektroner. O
 • Rötslam miljö
  En av slutprodukterna vid reningsverken. Bildas genom att det slam som avskiljs från det renade vattnet får bearbetas av mikroorganismer i en syrefri miljö. Rötslammet kan, om det inte innehåller för stora mängder miljöfarliga ämnen, används som bl a jord
 • Salinitet miljö
  Salthalten i ett vatten. Den anges i kilogram per kubikmeter, i psu (engelska, practical salinity unit, så kallad ’tillämpad salthaltsenhet’) eller i promille.
 • Sand geoteknik
  1 Mineraljordspartiklar med kornstorlek 0,063- 2,0 mm. 2 Jordart bestående av minst 40% sand.
 • Schakt(ning) bergteknik
  Uttag av jord eller berg vid anläggningsarbeten.
 • Seismik bergteknik
  Mätning av stöt- och böjvåg orsakade av slag eller sprängning. Ger översiktlig bild av jordformationer, djup till berg och bergkvalitet.
 • Seismologi bergteknik
  Läran om jordbävningar och jordbävningsvågors utbredning i jordklotet.
 • Silt geoteknik
  Mineraljordspartiklar med kornstorlek 0,002-0,063 mm.
 • Skjuvförsök allmänt
  Laboratorieförsök för mätning av ett materials skjuvhållfasthet.
 • Skjuvhållfasthet allmänt
  Ett materials hållfasthet mot skjuvande last.
 • Skred geoteknik
  Rörelse av jord- eller bergmaterial där jord- och bergpartiklarna rör sig huvudsakligen sammanhängande, särskilt i början.
 • Skrotning bergteknik
  Nedtagning av löst berg från tak och väggar i berganläggningar.
 • Smällberg bergteknik
  Berg som är utsatt för så pass höga spänningar att bergstycken lossnar från väggar och tak med ljudeffekter av varierande styrka.
 • Spont geoteknik
  Stödkonstruktion mot jord- och vattentryck vid t ex anläggningsarbeten som medför schaktning i jord eller i vatten.
 • Sprickmätare geoteknik
  Instrument för mätning av sprickors lutning och förändring samt rörelser i berg och byggnadskonstruktioner. Läs mer
 • Sprutbetong bergteknik, geoteknik
  Betongblandning som sprutas på bergyta för att hindra löst berg att lossna ytterligare. kan även sprutas för att ge en valvbildning för bergstöd.
 • Spänningsmätare allmänt
  Mätare för spänning, kan exempelvis användas för att beräkna lasten i en konstruktionsdel Läs mer
 • Spänningstillstånd geoteknik
  Den orientering och spänningsnivå som råder i ett visst snitt parallellt med en av spänningsriktningarna (som kan vara huvudspänningarna men även spänningarna i horisontal- och vertikalplanen).
 • Stag, bult geoteknik
  Se jordspikning, bergbult.
 • Stag, linstag geoteknik
  Stöd för spontkonstruktioner. Linstag består av en eller flera stållinor.
 • Stagkraftgivare geoteknik
  Givare för mätning av last i stag i t. ex. spontkonstruktioner. Läs mer
 • Sten geoteknik
  Jordpartiklar med kornstorlek 20- 200 mm.
 • Stenjord geoteknik
  Jordart med mer än 40 % sten.
 • Strykning bergteknik
  Riktning hos planstrukturs skärning med horisontalplanet.
 • Stuff bergteknik
  1: Gavel i tunnel eller förskärning. 2: Stenprov i storlek som en knytnäve.
 • Stupning bergteknik
  Lutning av planstruktur. mäts vinkelrät mot stupning.
 • Stämp geoteknik
  Stöd inne i spontgrop mellan t. ex. två sponter eller spont och fast berg.
 • Stödmur geoteknik
  Mur som konstruerats för stöd av skärning i jordslänt.
 • Suspenderade ämnen miljö
  Ett mått på uppslammade partiklar i vattnet. Dessa kan vara av organiskt eller oorganiskt ursprung. Oorganiska partiklar består främst av finare jordpartiklar som lera
 • Svaveldioxid, SO2 miljö
  Bildas vid förbränning av fossila bränslen, genom att svavlet i bränslet oxideras av syret i luften. I atmosfären kondenseras den genom s k fotokemisk oxidation långsamt till svavelsyra (H2SO4). En mindre del av svaveldioxiden oxideras vidare till svavelt
 • Swellexbult bergteknik
  Bergbult av deformerat stålrör som monteras i borrhål i berg och pumpas upp m.hj.a. vattentryck. Tar last direkt längs hela bulten. Kan även levereras med inbyggd extensometer. Läs mer
 • Sättning geoteknik
  Vertikal deformation av t.ex. jord eller konstruktion. Kan t.ex. vara orsakad av grundvattensänkning eller schaktning i jord eller berg.
 • Sättningsmätare geoteknik
  Mätinstrument för mätning av sättning. Finns olika typer, t. ex. pneumatiska, elektriska och manuella. Läs mer
 • Takort bergteknik
  Övre del av tunnel eller bergrum som sprängs först, följs av pallsprängning.
 • Tejpextensometer bergteknik
  Ett manuellt högprecisionsinstrument av stålband för att mäta längdförändringar mellan två punkter. Läs mer
 • Temperaturgivare geoteknik
  Givare för mätning av temperatur. Läs mer
 • Tensider miljö
  Ytaktiva ämnen som sänker ytspänningen, löser upp och tar bort smuts. Det finns över 2000 olika där man skiljer mellan hårda och mjuka tensider. De hårda används ej numera då reningsverken ej klarar av att bryta ned dem. Det finns även ett antal frågeteck
 • Tiltsensor geoteknik
  Sensor för mätning av lutningsändring i exempelvis olika byggnadsverk. Läs mer
 • Tjäle allmänt
  Fruset jordlager. I södra Sverige ned till ca 1 m vintertid. I norra Sverige förekommer på en del ställen permafrost, dvs tjäle året runt.
 • Tjälfarlighet geoteknik
  Indelning av jord avseende tjällyftning vid frost och uppmjukning under tö.
 • Torrskorpelera geoteknik
  Bildas i de övre lerlagren genom torkning, tjälning och vittring.
 • Torsion allmänt
  Vridning av föremål oraskat av vridmoment.
 • Torsionsmätare allmänt
  Instrument för mätning av vridning (torsion).
 • Tryckgivare allmänt
  Normalt givare för mätning av tryck i gas eller vätska. Används ofta för att mäta grundvattennivåer eller portryck. Läs mer
 • Tunghet allmänt
  Specifik tyngd= g(jordens tyngdacceleration)*densiteten.
 • Tungmetaller miljö
  Metaller som har en större täthet än 5g/cm3. Bland tungmetallerna hittar man många av de miljöfarliga metallerna bl a kvicksilver, bly och kadmium men även viktiga metaller som järn och zink
 • Turbiditet miljö
  Ett mått på vattens suspension av partiklar, ett vattens grumlighet. Turbiditet mäts i FNU (Formazin Nephelometric Unit); hur mycket ett infallande ljus avviker från sin rätlinjiga bana vid passagen genom provet, vilket i ytvatten till största delen beror
 • Turbiditetsgivare miljö
  Givare för mätning av turbiditet. Läs mer
 • Tyngd allmänt
  Kraft som verkar på kroppar i ett gravitationsfält. Medan massan hos en kropp är oberoende av plats varierar tyngden med gravitationen, som på t.ex. månen är 1/6 av den på Jorden. Varierar även lite grand på Jorden.
 • Töjning allmänt
  Relativ deformation. dimensionslöst, t.ex. 1/100.
 • Töjningsgivare geoteknik, bergteknik
  Instrument för mätning av töjning. Kan även användas för att last och kraft i olika byggnadsverk. Läs mer
 • Urlakning, utlakning miljö
  Förlust av ett eller flera ämnen från ett ekosystem.
 • Vattenmättnadsgrad geoteknik
  Sr = förhållandet porvattnets volym och porvolymen i en jord.
 • Vertikalspänning bergteknik, geoteknik
  Spänning i t ex berg eller jord med vertikal riktning. Ofta orsakad av ovanliggande berg- eller jordmassa.
 • Vibration bergteknik
  Skakning, orsakad av t. ex sprängningsarbete i berg.
 • Vibrationsmätare bergteknik, geoteknik
  Instrument för mätning av vibration. Läs mer
 • Wiresågning bergteknik
  Metod för försiktig och eller skonsam losshållning av berg vid schaktning, medelst en wire med skär av hårdmetall och/eller industridiamant.
 • Växthuseffekten miljö
  Vissa gaser i atmosfären, t ex koldioxid, dikväveoxid (lustgas), metan och ozon, absorberar en stor del av värmestrålningen från jorden och sänder tillbaka den mot markytan. Se även Koldioxid, CO2
 • Återanvändning miljö
  Recirkulering i befintligt skick genom utnyttjande av produktkvalitet, t ex returemballage, returflaska åter till bryggeri alternativt användning av returflaska som behållare för annat innehåll. När varor återvinns för användning till samma funktion.
 • Återvinning miljö
  Innefattar begreppen återanvändning, materialåtervinning och energiutvinning.
 • Ändliga resurser miljö
  Sådana råvaror och ämnen som inte nybildas i naturen, t ex fossila bränslen och metaller. Även torv räknas som en ändlig resurs eftersom nybildning tar väldigt lång tid.